: Popfest Wien
Popfest Wien 2021
22. - 25. 7. 2021

popfest 2021

Folder, popfest.at

Karlsplatz, Foto: Patrick Wally

Karlsplatz, Foto: Patrick Wally
Arena

Arena
Arena

Arena
Kurator:innen Herwig Zamernik und Esra Özmen, Foto: Ingo Pertramer

Kurator:innen Herwig Zamernik und Esra Özmen, Foto: Ingo Pertramer
« Impulstanz 2021, Public Moves | AK KUNSTPROJEKTE 2021, Ovidiu Anton, PATCHWORKS »